Изменения польского миграционного законодательства по состоянию на начало 2018-го года

Приветствую, читатель.

2018-й год принес нам ворох небольших изменений в законодательстве, в основном хороших.

Поехали!

 1. Теперь документы по тесту рынка труда доносятся в процессе дела, а не прикладываются к заявлению. На практике это означает возможность подачи документов без теста рынка труда и уменьшает риски приостановки дела, особенно когда виза уже закончилась. Ustawa o cudzoziemcach: Art. 125 ust. 3 (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) а так-же Art. 136 ust. 3 (zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji т.е. Голубая Карта).
 2. Для выдачи ВНЖ по 159-й статье закона об иностранцах (так называемое «воссоединение семьи») теперь необходимо письменное согласие приезжающих членов семьи для возможности подачи документов за них. Ustawa o cudzoziemcach: Art. 168 ust. 2.
 3. Если иностранец работал на основании заявления о поручении работы в течении 3 месяцев, перед окончанием этого срока подал заявление о выдаче ВНЖ по работе (Art. 114) на той-же должности, у того-же работодателя и на основании трудового договора (umowa o pracę) — такой иностранец может продолжать работу на условиях не хуже чем раньше, даже если заявление о поручении работы иностранцу истекло, а ВНЖ еще не выдан. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Art. 88za ust. 3.
  Важно: данный пункт относится исключительно к новым заявлениям о поручении работы иностранцу.
  Важно: этот пункт закона не применяется для выдачи голубой карты.
 4. Для выдачи ПМЖ по 211-й статье (Долговременный Резидент ЕС) необходим государственный сертификат о сдаче экзамена по польскому языку на уровне как минимум B1. Ustawa o cudzoziemcach: Art. 211 ust. 1 pkt 3 а так-же Art. 211 ust. 3.

Сайт UDSC с описанием других изменений (po polsku)

Цитаты из законов:

Тест рынка труда:

3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza w postępowaniu w sprawie o udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza w postępowaniu w sprawie o udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 127.

Раньше тут было dołącza do wniosku.

Согласие члена семьи:

2. Złożenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w imieniu członka jego rodziny wymaga pisemnej zgody tego członka rodziny lub jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym.

Продолжение работы:

Art. 88za. 1. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek strony.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.

Сертификат языка:

3) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

3. Znajomość języka polskiego, o której mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:
1) urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, októrym mowa wart.11a ustawy zdnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
3) świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
4. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku
o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia.

Share

Изменения польского миграционного законодательства по состоянию на начало 2018-го года: 3 комментария

 1. Отвечу на вопрос почему я не описал «pobyt stały за 4 года»:

  1. Потому-что это пока не актуально.
  2. Все упускают маленький факт: надо не 4 года в Польше, и не 4 года по работе, а 4 года пребывания на конкретном под-типе ВНЖ по работе, который мало того, что еще не выдается, так и актуально это станет не раньше 1-го января 2023-го.
  3. Никого из тех кто читает этот блог это волновать не будет т.к. 99% из них получат статус Резидента ЕС т.к. к тому времени у них уже будет 5 лет пребывания.

 2. Подскажите, пожалуйста.
  А разве через 5 лет по голубой карте обязательно получать именно резидента ЕС?
  Разве нельзя получить обычный pobyt stały без языкового сертификата?

  1. Обязательно получать — нет. Можете и дальше находится на основании голубой карты, но резидент «навсегда» а голубая карта — на максимум 3 года, и потеря работы — потеря голубой карты.

   Что касательно stałego pobytu — его обладатели ГК не могут получить т.к. он «зарезервирован» под супругов польских граждан, лиц польского происхождения, беженцев итд. т.е. всех тех кто не может по директиве получать резидента ЕС.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *