Смена условий работы с разрешением на временное пребывание

Приветствую, Читатель!

Я заметил, что среди многих людей, имеющих  разрешение на временное пребывание на основании работы, есть недопонимание возможностей перехода с одной должности на другую в рамках той-же фирмы, или при переходе с umowy zlecenia на umowę o pracę.

Почему-то все считают необходимым подавать полный пакет документов на новую карту.

На самом деле, законодатель подумал о реальности таких изменений в трудоустройстве: люди меняют должности, переходят с полной ставки на полставки, меняют тип работы на почасовую оплату итд.

Для этого в законе об иностранцах есть провизия на этот счет:

Art. 120. 1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5.
2. Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli:
1) cudzoziemiec nie spełnia warunków, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
2) podmiot, który powierza wykonywanie pracy, nie spełnia warunków, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 3 lub 4.

Первый пункт гласит, что разрешение можно менять в любое время на основании заявления иностранца, если иностранец изъявляет желание работать на других условиях чем в статье 118, часть 1, пункты 2-5.
Вторая-же часть гласит (а именно- пункт 2), что воевода, может отказать во внесении изменений, если работодатель не исполняет критериев о которых идёт речь в 114-й статье, часть 1, пункты 3 или 4.

О чем вообще речь:

Art. 118. 1. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się:
1) podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika;
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;
3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;
4) wymiar czasu pracy;
5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Другими в словами, пункты 2-5 — это как раз условия трудоустройства: должность, минимальная зарплата, ставка (если применимо) и тип договора.

Тогда что-же за критерии к работодателю:

Art. 114. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
1) cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Говоря по простому, на эту должность не должно быть лиц, которые готовы взяться за эту работу, а зарплата должна быть не ниже «средней по рынку».

Что получается:
Для того что-бы сменить должность, тип договора, ставку и/или тип договора необходимо:

 1. Сделать тест рынка труда (opinię starosty) для новых условий работы, если он необходим для этого иностранца. Подробнее
 2. Подать заявление воеводе того региона где проживает иностранец.
 3. Ожидать получения изменённого решения.
 4. Приступить к работе на новых условиях.

Хочу заметить, что это доступно только обладателям разрешением на временное пребывание (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę).
Обладателям обычного zezwolenia na pracę для работы на других условиях нужно получать новое разрешение, сиречь нет возможности изменить старое разрешение.

Сколько это стоит?
Стоимость зависит от воеводства. Где-то надо заплатить только гербовый сбор (17 злотых), где-то вообще ничего.


Подробнее про тест рынка труда:

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy:
1) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
2) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2b) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

Особенно выгоден пункт 2b: если пребывать 3 года в Польше, то тест рынка труда вообще не нужен.
Ещё он не нужен, если должность находится в списке профессий, которым не надо тест рынка труда.

Все действующие документы которые обсвобождают от теста рынка труда.

Share

9 мыслей о “Смена условий работы с разрешением на временное пребывание”

 1. Dear Yuna,

  I found your blog while browsing on the Just Ask Poland, regarding to my current situation, and i must say that this article helps me quite a lot. In the meantime, i would like to ask your opinion about having an annex to a contract with new job position & remuneration, but not a new contract; in this case should the company first go through the same steps? Or should i ask my employer to prepare a contract instead of an annex for me to change the job position and other details then go through the process. I have a valid work and residence permit right now which will end in 2021.

  Thanks in advance for your reply and insight.

  Have a good day.

  Burak.

  1. Do you have an EU Blue Card type residence permit, or just regular work permit?

   But in any case, you can make an annex which will come into force as soon work & residence permit is amended.

   1. Hello again. I have zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, which is most likely needs my employer to obtain a new work permit for the new working conditions.

    Thanks for the fast reply by the way, much appreciate this.

    Have a nice evening,

    Burak.

    1. That’s the key point: your employer doesn’t need to acquire new permit, it’s you who should apply for amendment of the old permit.

     If you’re just getting salary raise — you don’t need to change anything, except from the umowa o pracę (annex with new salary).

     But, if you’re changing position inside same company — you must get an amendment to old permit OR get a completely new one in order to switch AND, unless you’re except from it (for example you’ve been in Poland for 3 years consecutively, or you’re holding a diploma from polish University etc.), your employer needs to make a Labour Market Test (opinia starosty).

     1. Hello Yuna, Thank you for the detailed information. I have one question when it comes to the being in Poland for 3 years minimum: Do you have information if the Long term visa also being in count for the presence in Poland? Or only the period that i had temporary residency permit is being count?

      Thanks again.

      Cheers,

      Burak.

      1. Do you have information if the Long term visa also being in count for the presence in Poland?

       It does. Check the law:

       2b) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

       3a. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2b, jest nieprzerwany, stosuje się przepis art. 195 ust. 4.

 2. Hello Yuna,

  I need to inform the Immigration Office about my job title change in the current company.
  I’m working on a Blue Card for more than 2 years hence only notification is required.
  Do you know where can I find the right template for the notification?

  Tried to find it in the internet without luck.

  Regards
  Alex

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.